Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP A PŮJČOVÁNÍ

1. DEFINICE

1.1. „WO-MUM“ je obchodní značka Prodávajícího;

1.2. „Elektronická adresa Kupujícího“ se rozumí e-mailová adresa, která identifikuje elektronickou poštovní schránku Kupujícího;

1.3. „Internetový obchod“ se rozumí (URL) www.wo-mum.com prostřednictvím, kterého Kupující může nakupovat anebo půjčovat zboží;

1.4. „Kupující“ se rozumí osoba, která projevila zájem o koupě anebo půjčení zboží Prodávajícího uvedených na webové stránce www.wo-mum.com;

1.5. „Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 2079 Občanského zákoníku;

1.6. „Konečná cena“ se rozumí finální cena (včetně DPH) za Zboží z e-shopu anebo za Půjčené zboží;

1.7. „Depozit“ je částka, kterou Kupující hradí Prodávajícímu společně s Půjčovným; Prodávající vrátí tuto částku Kupujícímu, pokud Půjčené zboží vrátí Prodávajícímu řádně a včas; Prodávající je oprávněn započíst Depozit(či jeho část) oproti svým vúči Kupujícímu, pokud Kupující Půjčené zboží nevrátí Prodávajícímu řádně a včas;  

1.8. „Nájemní smlouva“ se rozumí smlouva na pronájem zboží, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 2201 Občanského zákoníku;

1.9. „Objednávka“ se rozumí informace o nákladech spojených s dodáním zboží poté co Kupující vyplní objednávkový formulář;

1.10. „Občanský zákoník“ se rozumí občanský zákoník č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.11. „Obchodní podmínky“ se rozumí všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku internetového obchodu WO-MUM;

1.12. „Osobní údaje“ se ve smyslu nařízení EU 2016/679 rozumí jakékoli poskytnuté informace o Kupujícím (jméno, příjmení, bydliště, telefonické údaje);

1.13. „Prodávající“ je společnost Sabores s.r.o., IČO: 28191340 , se sídlem Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 13/2632, PSČ 13000, se spisovou značkou C 131774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, prostřednictvím, které je provozován Internetový obchod WO-MUM;

1.14. „Prodejní cena“ se rozumí nevratná cena za nabízené Zboží z e-shopu, která je nedílnou součástí Konečné ceny;

1.15. „Půjčovné“ je nevratná cena za Půjčené zboží, která je nedílnou součástí Konečné ceny;

1.16. „Půjčené zboží“ je půjčené šaty či jiné oblečení, které je Prodávajícímu půjčené na dobu určitou poté, co vyplní objednávkový formulář WO-MUM;

1.17. „Uživatelský účet“ se rozumí účet Kupujícího prostřednictvím, kterého je oprávněn objednávat zboží uvedené na Internetovém obchodu Prodávajícího.

1.18. „Zboží z e-shopu“ se rozumí zboží zakoupené Kupujícím na Internetovém obchodě Prodávajícího poté, co vyplní objednávkový formulář WO-MUM.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto Obchodní podmínky jsou vždy k dispozici na adrese Internetového obchodu WO-MUM.

2.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a Nájemní smlouvy. Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou a/nebo Nájemní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

2.3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží, přičemž objednávání zboží lze provádět též bez registrace přímo na Internetovém obchodě Prodávajícího.

3.2. O nově publikovaných produktech je Kupující informován pravidelnými e-maily jejichž příjem může zrušit ve svém Uživatelském účtu nebo kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém e-mailu. Prodávající nemá povinnost tyto e-maily posílat všem Kupujícím.

3.3. Při registraci na webové stránce Prodávajícího a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.6. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy anebo z Obchodních podmínek.

3.7. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. KUPNÍ SMLOUVA A NÁJEMNÍ SMLOUVA

4.1. Veškeré nabídky produktů umístěné na Internetovém obchodě WO-MUM jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Internetový obchod WO-MUM obsahuje seznam Zboží nabízeného k prodeji, resp. Půjčované zboží k půjčení, a to včetně uvedení Prodejních cen, resp. Půjčovného a Depozitu, které tvoří Konečnou cenu Objednávky. Ceny nabídky Půjčovaného zboží a prodeje Zboží z e-shopu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Internetovém obchodě WO-MUM.

4.3. Internetový obchod WO-MUM obsahuje také informace o termínu odeslání a nákladechspojených s balením a dodáním Zboží z e-shopu a Půjčeného zboží z Internetového obchodu, které jsou zahrnuty v Konečné ceně.

4.4. Pro objednání Zboží z e-shopu anebo zapůjčení Půjčovaného zboží vyplní Kupující objednávkový formulář Internetového obchodu WO-MUM. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném Zboží z e-shopu anebo Půjčeném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu WO-MUM);

4.4.2. způsobu úhrady Konečné ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

4.4.3. informace o Objednávce a o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Úživatelském účtu či v Objednávce.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše Konečné ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Objednáním Zboží z e-shopu anebo Půjčeného zboží Kupujícím vzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím smluvní vztah doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího. 

4.8. Na základě uzavřené Nájemní smlouvy se Prodávající zavazuje přenechat Kupujícímu k dočasnému užívání Půjčené zboží.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Konečná cena a případné náklady spojené s dodáním Zboží z e-shopu dle Kupní smlouvy anebo Půjčeného zboží dle Nájemní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři.

5.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se Konečnou cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě bezhotovostní platby je Konečná cena splatná do 72 hodin od uzavření Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Konečnou cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Konečnou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky, tak jak je uvedenou v čl. 4.6 těchto Obchodních podmínkách, požadovat uhrazení Konečné ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – zálohovou fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Cena zboží bude Kupujícím uhrazená po vystavení účetního dokladu Prodávajícím. 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A NÁJEMNÍ SMLOUVY

6.1. Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnáctí (14) dnů ode dne převzetí Zboží z e-shopu.

6.2. Prodávající má právo vrácené zboží odmítnout v případě, že vrácené Zboží z e-shopu není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, v takovém případě má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody v plné výši ceny poškozeného zboží. 

6.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky Zboží z e-shopu, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky Zboží z e-shopu, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží z e-shopu, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.     .

6.5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží z e-shopu Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží z e-shopu nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.1 těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Ve smyslu čl. 6.2 těchto Obchodních podmínek není Prodávající oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím v případě, že Zboží z e-shopu není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené.

6.7. V případě odstoupení od Nájemní smlouvy je Kupující povinen neprodleně nejpozději však do 24 hodin od převzetí Půjčeného zboží telefonicky, anebo emailem kontaktovat Prodávajícího. Shledá-li Prodávající důvody na vrácení zboží za přípustné je Kupující povinen Půjčené zboží vrátit zpátky na adresu určenou Prodávajícím, a to do 24 hodin od oznámení. Prodávající má právo vrácené zboží odmítnout v případě, že vrácené není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, v takovém případě má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody odpovídající rozdílu mezi cenou půjčovného a odpisové ceny produktu.

6.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží z e-shopu anebo na Půjčeném zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího, a to formou vystavení daňového dokladu na částku vzniknuvší odečtením kupní ceny od půjčovného, v případě, že zboží neodpovídá původnímu stavu před odesláním Objednávky Kupujícímu.

6.9. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného Zboží z e-shopu anebo Půjčeného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke koupenému Zboží a právo k dočasnému užívání k Půjčenému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy anebo Nájemní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4. Prodávající se zavazuje odeslat Zboží z e-shopu anebo Půjčené zboží Kupujícímu v nejbližším možném termínu uvedeném v rámci objednávky. 

7.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

8. VRÁCENÍ PŮJČENÉHO ZBOŽÍ

8.1. Půjčené zboží je Kupující povinen vrátit v stanovené lhůtě určené dle Nájemní smlouvy. Vratná lhůta je závislá na konfekční velikosti půjčovaného oblečení a je k nalezení na webové stránce: www.wo-mum.com.

8.2. Výše nákladu při vracení půjčeného zboží hradí Kupující.

8.3. Půjčené zboží je Kupující povinen Prodávajícímu vrátit ve stavu v jakém mu bylo doručeno. V případě, že Půjčené zboží je nepřiměřeně opotřebované, neodpovídá původnímu stavu a/nebo nebude vrácené v stanovené lhůtě je Prodávající oprávněn Kupujícímu vystavit daňový doklad k uhrazení částky mezi Půjčovným a odpisovou cenou produktu. 

  9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Nakládání s Osobními údaji Kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování Osobních údajů Kupujícího řídí jsou obsaženy zde: www.wo-mum.com.

10.2. Ochrana Osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých Osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Dále souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

10.5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu deset let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

10.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Veškerá korespondence se doručuje na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím poštovní služby, elektronické služby, písemně, osobně s výjimkou oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je korespondence Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovou stránkou Prodávajícího se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití webové stránky www.wo-mum.com realizován.

13.2. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

13.3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

13.4. V případě vzniklých sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

V Praze dne 30.11.2023

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek www.ebuu.cz umožňuješ společnosti Sabores s.r.o., IČO: 28191340, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 13/2632, PSČ 13000, se spisovou značkou C 131774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Sabores“  nebo „Správce“) využívat Tvé osobní údaje. Tato stránka má za úkol Tě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) informovat o tom, jaké informace o Tobě shromažďuje, z jakého důvodu a jakým způsobem Tvé informace využívá, jaká jsou Tvá práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžeš uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté přímo od Tebe. V Sabores jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sám/sama poskytneš při registraci na webové stránce www.wo-mum.com nebo při vytvoření Tvé objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Saborestaké přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Ebuu na webových stránkách užíva cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Tvého počítače při načtení webových stránek Ebuu, které slouží pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu Ebuu, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu Ebuu na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Pokud jsi ve svém prohlížeči povolil/a ukládání cookies a souhlasíš s jejich používáním, získává Ebuu údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. Sabores nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Tvém zdravotním stavu, vyznání či orientaci apod.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

3.1. Pro vyřízení Tvé objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Sabores a zákazníkem, využíváme Tvé jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Sabores vyřídit Tvou objednávku.

3.2. Pro sdělení naší nabídky, kdy na základě uvedené e-mailové adresy zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jsi u nás již zakoupil/a anebo si půjčil/a. Souhlas Saboresuděluješ v průběhu registrace.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci WO-MUM formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Sabores především e-mailovou adresu, kdy zpracování probíhá pouze na základě Tvého souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky WO-MUM . Svůj souhlas můžeš kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci Sabores mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

4.1.1. kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

4.1.2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Sabores na e-mailové adrese info@wo-mum.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Pokud chceš na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Sabores ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM? 

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Sabores. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se Sabores.

5.2. Sabores dále jako Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Saborespro účely a způsobem, které Sabores stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. 

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

6.1. Sabores zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Sabores následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Tvých údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Sabores požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Sabores po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Tvých údajů za tímto účelem.

7. JAKÁ JSOU TVÁ PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžeš obrátit na Sabores a požadovat:

7.1.1. Informace ohledně osobních údajů, které Sabores zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Sabores. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

7.1.2. Přístup k údajům, které jsi poskytl/a Sabores, ať v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky.

7.1.3. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Sabores správně vyřídit Tvou objednávku.

7.1.4. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Sabores zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Tvého osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

7.1.5. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Sabores nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Sabores Tvé údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

7.1.6. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Tvého souhlasu od Sabores k jinému subjektu, kdy Sabores předá Tvé osobní údaje v běžně používaném formátu Tobě nebo jinému správci podle Tvého přání.

7.2. Dále mohou zákazníci Sabores vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Saboresneprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máš vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Sabores se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Sabores prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně osobních údajů v souladu s GDPR.

8.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžeš obracet na Sabores e-mailem na adresu na info@wo-mum.com.

10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 30.11.2023

Nápověda

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pomůžete nám s webem?

Abychom mohli náš web vylepšovat, potřebujeme si o návštěvnícíh ukládat soubory Cookies.
Zakázat vše
Povolit vše